Regulamin

Regulamin sprzedaży imprez turystycznych przez portal www.MROWKATRAVEL.pl

1.Definicje

1.1. www.MROWKATRAVEL.pl – portal turystyczny zajmujący się sprzedażą agencyjną imprez turystycznych zarówno przez Internet- przez stronę www.MROWKATRAVEL.pl lub bezpośrednio w siedzibie głównej przy Alejach Marcinkowskiego 15 E, 63-600 Kępno
1.2. Organizator – Tour Operator – Biuro Podróży, które organizuje imprezę turystyczną, a agent turystyczny na podstawie umowy agencyjnej współpracuje i sprzedaje oferty w imieniu organizatora.
1.3. Agent –Biuro Podróży www.MROWKATRAVEL.pl, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów.
1.4. Umowa i warunki uczestnictwa – Umowa o świadczenie usług turystycznych, formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać wszystkie dane dotyczące Imprezy Turystycznej. Integralną częścią Umowy są Warunki Uczestnictwa danego Organizatora, z którymi klient musi się zapoznać. Po dokonaniu wpłaty przez Klienta Umowa jest prawnie wiążąca dla obu stron.
1.5. Klient – osoba zawierająca Umowę Imprezy Turystycznej, odpowiada prawnie za realizację umowy (płatności, wiarygodność danych itp.).
1.6. Uczestnik – osoba zgłoszona przez Klienta, która korzysta z wykupionych świadczeń
1.7. Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną.


2. Zawarcie umowy

2.1. Agent udostępnia Klientom oferty wybranych Organizatorów Turystyki zawierające ceny i Warunki Uczestnictwa.
2.2. Cena wycieczki zakupionej bezpośrednio u organizatora jest identyczna jak poprzez portal turystyczny www.MROWKATRAVEL.pl
2.3. Agent przesyła do klienta (mailem bądź faxem) podpisaną umowę wraz z warunkami uczestnictwa i informacją odnośnie dokonania płatności.
2.4. Klient podpisuje umowę i wraz z potwierdzeniem wpłaty pieniędzy odsyła mailem bądź faxem do www.MROWKATRAVEL.pl
2.5. Agent zatwierdza rezerwację w systemie i przesyła do klienta potwierdzenie rezerwacji.


3. Kalkulacja ceny imprezy na stronie www.MROWKATRAVEL.pl

3.1. Ceny usług są określone przez Organizatora i nie są zależne od Agenta.
3.2. Ceny podane na stronie www.MROWKATRAVEL.pl są automatycznie pobierane z systemów rezerwacyjnych. Portal www.MROWKATRAVEL.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z błędów działania systemu.
3.3. Ceny za imprezy turystyczne ustalane przez organizatorów mogą zmieniać się nawet co kilka minut, w zależności od wprowadzanych promocji, ilości wolnych miejsc w samolotach oraz ilości miejsc w hotelu. Portal, w zależności od systemu rezerwacyjnego danego organizatora, aktualizuje oferty średnio 3 razy dziennie.


4. Zapłata za imprezę

4.1. W momencie założenia rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki lub całości imprezy w zależności od warunków uczestnictwa danego organizatora
4.2. Dopłata do całości wartości rezerwacji powinna być uregulowana przez Klienta w podanym na Umowie terminie. Brak wpłaty w terminie określonym przez Organizatora oznacza rezygnację z uczestnictwa w imprezie (odstąpienie od umowy) ze skutkami wynikającymi z Warunków Uczestnictwa danego Organizatora.


5.Ubezpieczenie

5.1. Zwyczajowo w przypadku Imprez Turystycznych w skład kalkulacji za imprezę turystyczną wchodzi ubezpieczenie podstawowe: od kosztów leczenia – KL, na wypadek śmierci lub kalectwa – NNW
5.2. Klient może się dodatkowo ubezpieczyć od kosztów rezygnacji oraz doubezpieczyć do ubezpieczenia podstawowego.


6.Dane osobowe

6.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.) dane osobowe są przechowywane w chronionej bazie danych. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych i promocji.
6.2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych jak również możliwość ich poprawiania i usuwania.


7. Obowiązki agenta

7.1. Rzetelne informowanie i przedstawianie ofert turystycznych zgodnie ze szczegółami przedstawionymi przez Organizatora.
7.2. Natychmiastowe informowanie Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej.
7.3. Potwierdzanie godzin wylotu na dzień przed wylotem.
7.4. Niezwłoczne przekazywanie Organizatorowi wszystkich uwag Klienta dotyczących imprez, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta zgodnie z terminami podanymi w Warunkach Uczestnictwa.


8. Odpowiedzialność agenta

8.1. Odpowiedzialność Agenta jest ograniczona do udzielenia informacji, wywiązania się z przekazania należnych wpłat Klienta.
8.2. Zgodnie z przepisami prawa Agent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Organizatora – w zakresie zmian w realizacji Imprezy Turystycznej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Klient może zgłosić reklamację do Organizatora.
8.3. Agent nie odpowiada za ważności dokumentów umożliwiających przekroczenie granicy.


9. Korzystanie z serwisu

9.1. Zapytania i rozmowy z Konsultantem portalu www.MROWKATRAVEL.pl, otrzymane odpowiedzi i przekazane dane są aktualne w chwili ich podania. Ze względu na zmiany kursów walut oraz samodzielne decyzje Organizatorów Turystyki podane szczegóły mogą ulec dezaktualizacji.


10. Podstawa prawna

10.1. Regulamin jest zgodny z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.


11. Informacje dodatkowe

11.1. Opublikowane na stronach internetowych www.MROWKATRAVEL.pl materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji usług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.